Teachers

Miss Morgan

Reception Class Teacher

Mrs Harman

Year 1 Class Teacher

Mrs Tsapparelli

Year 1 Class Teacher

Miss Blotz

Year 2 Class Teacher

Miss Duffy

Year 3 Class Teacher

Miss Ford

Year 4 Class Teacher

Mr Kettle

Forest School Teacher

Mr Mercer

Year 5 Class Teacher

Mrs Turner

Year 6 Class Teacher

Mr Silk

Year 6 Class Teacher

Mr Jeffrey

Maths Specialist

Mrs Gough

1-1 Teacher